rotateX(50deg)
rotateY(50deg)
rotateZ(50deg)
translateX(50px)
translateY(50px)
translateZ(50px)